Deklaracja dostępności Z Obiektywem Obok Munduru

Ministerstwo Obrony Narodowej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Z Obiektywem Obok Munduru.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Nie wszystkie treści oraz grafiki mogą być dostosowane do wymogów WCAG.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: ppłk Agnieszka Gumińska.
 • E-mail: aguminska@mon.qov.pl
 • Telefon: 261 840 203

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Koordynatora do spraw dostępności w Ministerstwie Obrony Narodowej
 • Adres: Al. Niepodległości 218 00-911 Warszawa
 • E-mail: aguminska@mon.qov.pl
 • Telefon: 261 840 203

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Ministerstwo Obrony Narodowej znajduje się w trzech oddzielnych kompleksach na terenie Warszawy.

Ministerstwo Obrony Narodowej, kompleks na Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa

Do budynku prowadzą trzy wejścia. Dla gości przeznaczone jest wejście główne od strony Alei Niepodległości 218. Do wejść prowadzą schody. Przy schodach do wejścia głównego od strony Alei Niepodległości 218 znajduje się podjazd dla wózków. 
Recepcja znajduje się w holu po lewej stronie od wejścia głównego. Personel recepcji nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego.
Ze względu na bariery architektoniczne i stan techniczny oraz wiek budynków (także zabytkowych) nie wszystkie budynki są całkowicie dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Dlatego wyznaczone jest pomieszczenie do przyjmowania interesantów z niepełnosprawnością ruchową po prawej stronie w holu od wejścia głównego.
Osoby odwiedzające urząd nie poruszają się samodzielnie po obiektach. Interesantów odbierają z recepcji i cały czas eskortują osoby przyjmujące. 
Dalsze przejście zabezpieczone jest bramkami, przez które może przejechać osoba na wózku, po których znajdują się schody z platformą przyschodową.
Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze. Do części korytarza prowadzą schody, których nie można pokonać za pomocą platformy przyschodowej. W budynku są windy, którymi można wjechać na wyższe piętra.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na pierwszym piętrze, gdzie można wjechać windą z holu głównego. Windy wyposażone są w guziki z alfabetem Braille’a.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W ministerstwie nie ma pętli indukcyjnych.
Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
W budynku MON nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online. 

Ministerstwo Obrony Narodowej, kompleks na ul. Klonowej 1, Warszawa

Interesanci muszą zgłosić się na Biuro Przepustek, które znajduje się po przeciwnej stronie ulicy na wysokim parterze ze schodami bez ułatwień dla osób niepełnosprawnych. Personel recepcji nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego.
Osoby odwiedzające urząd nie poruszają się samodzielnie po obiektach. Interesantów odbierają z Biura Przepustek i cały czas eskortują osoby przyjmujące. Dalsze przejście zabezpieczone jest bramkami, przez które może przejechać osoba na wózku.
Dla gości przeznaczone jest wejście główne. Do wejścia prowadzą schody. Przy schodach znajduje się platforma przyschodowa.
Ze względu na bariery architektoniczne i stan techniczny oraz wiek budynków (także zabytkowych) nie wszystkie budynki są całkowicie dostosowane dla osób niepełnosprawnych. 
Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze. 
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W ministerstwie nie ma pętli indukcyjnych. Nie ma miejsc parkingowych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
W budynku MON nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online. 

Ministerstwo Obrony Narodowej, kompleks Sztabu Generalnego Wojska Polskiego na ul. Rakowieckiej 2, Warszawa

Do budynku prowadzi wejście przez Biuro Przepustek od strony parkingu. Interesanci muszą zgłosić się na Biuro Przepustek, które znajduje się na poziomie terenu w budynku w centralnej części lewej strony parkingu. Personel recepcji nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego.
Na parkingu przed Biurem Przepustek wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Osoby odwiedzające urząd nie poruszają się samodzielnie po obiektach. Interesantów odbierają z Biura Przepustek i cały czas eskortują osoby przyjmujące. 
Ze względu na bariery architektoniczne i stan techniczny oraz wiek budynków (także zabytkowych) nie wszystkie budynki są całkowicie dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Dlatego wyznaczone jest pomieszczenie do przyjmowania interesantów z niepełnosprawnością ruchową po prawej stronie w holu od wejścia do budynku.
Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W ministerstwie nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
W budynku MON nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.