REGULAMIN

Zamieszczane na naszej stronie (www.zoom.mon.gov.pl) zdjęcia pochodzą z dwóch źródeł:

1. Pierwszym źródłem jest służba prasowa Ministerstwa Obrony Narodowej i Sił Zbrojnych RP oraz żołnierze zawodowi i pracownicy wojska współpracujący z rzecznikami i oficerami prasowymi podczas przedsięwzięć realizowanych w Ministerstwie Obrony Narodowej i Siłach Zbrojnych RP. W tym wypadku zdjęcia pochodzą z zasobów wewnętrznych.

Pochodzące od wyżej wymienionych osób zdjęcia są podpisane imieniem i nazwiskiem oraz nazwą instytucji w której dana osoba służy/pracuje.

Wykorzystanie zdjęć pochodzących z tego rodzaju źródła jest dozwolone przy zachowaniu następujących warunków.

- podaniem imienia i nazwiska autora zdjęcia oraz instytucję;
- zdjęcia mogą być wykorzystywane jedynie w celu ilustrowania materiałów, dotyczących działań Ministerstwa Obrony Narodowej i Sił Zbrojnych RP;
- ingerowanie w integralność zdjęcia – w tym kadrowanie czy obróbkę graficzną – jest niedozwolone;
- publikujący ponosi odpowiedzialność za skutki publikacji zdjęcia.

2. Kolejnym źródłem zamieszczanych w serwisie fotograficznym ZOOM – Z Obiektywem Obok Munduru (www.zoom.mon.gov.pl) zdjęć są podmioty zewnętrzne.

Zdjęcia pochodzące od wyżej wymienionej grupy są podpisane imieniem i nazwiskiem oraz nazwą instytucji, którą dana osoba reprezentuje.

Pozyskiwane za ich pośrednictwem zdjęcia są publikowane tylko i wyłącznie na stronie ZOOM oraz profilu tejże witryny na Facebooku.

W związku z tym, udostępnione w serwisie fotograficznym ZOOM – Z Obiektywem Obok Munduru (www.zoom.mon.gov.pl) materiały podlegają ochronie prawnoautorskiej. Korzystanie z nich bez zgody autora jest zabronione. W celu pozyskania i ewentualnego wykorzystania konkretnych zdjęć będących autorstwa tej grupy zainteresowane osoby zobowiązane są do kontaktu z ich autorem.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REGULATIONS

Photos published on our website www.zoom.mon.gov.pl come from two sources:

1. First source - press service of the Ministry of National Defence and Polish Armed Forces as well as professional soldiers and employees of the armed forces cooperating with press spokesmen and press officers during events organised in the Ministry of National Defence and Polish Armed Forces. In this case the photos come from internal resources. Such photos are signed with author's name and surname and the name of institution the author works for.

Using photos from this source is allowed under following conditions:

- giving the name and surname of the author and the name of the institution he/she works for;
- photos can be used only to illustrate materials concerning activities of the Ministry of National Defence of the Republic of Poland and Polish Armed Forces;
- interfering with integrity of the photo including cropping and graphic processing is not allowed;
- the publisher takes responsibility for the consequences of publishing the photo.

2. The second source of the photos placed in ZOOM photo service www.zoom.mon.gov.pl are outside parties. Photos coming from the above mentioned group are signed with author's name and surname and the name of institution the person represents. Photos received from that group are published exclusively at ZOOM website and at Facebook profile of ZOOM. That is why these materials published in ZOOM are subject to copyright. Using them without permission of the author is not allowed. In order to gain and publish particular photos from that source you are obliged to contact the author of the photo.